Cuideachadh
(English)

Seo beagan trerachadh dhut mar a n thu rannsachadh nas mionaidiche na am fear a n am faclair leis fhin bho ths.  Airson taic leis na giorrachaidhean ann an Dwelly, faic an-seo.

- Na strcan cir
Cha leig thu leis strcan a chleachdadh airson facal Gidhlig a lorg. Mar eisimpleir, ma chuireas tu a-steach "tur" gheibh thu an d chuid "tur" agus "tr". Bidh barrachd thoraidhean agad leis sin uaireannan ach bidh thu a' sbhaladh ine leis a ghleus seo san fharsaingeachd bhon a tha trioblaid aig mran daoine leis na strcan air meur-chlr na Beurla.

Facal is abairt
'S urrainn dhut dreach aon fhacal a lorg san fhaclair. Ach 's urrainn dhut abairt a lorg cuideachd. Ma chuireas tu d fhacal (no barrachd) ann, lorgaidh am faclair gach clr anns a bheil an d dhiubh taobh ri taobh. Mar eisimpleir, ma chuireas tu "put" ann, gheibh thu toraidhean mar "put, put down, put up, put in, put over..." ach ma chuireas tu "put up" ann, chan fhaigh thu ach na clran anns a bheil an d fhacal a' nochdadh taobh ri taobh.

Toraidhean air an aon duilleag
Faodaidh thu taghadh co mheud toraidhean a tha thu airson faicinn air an aon duilleag -
10, 25, 50 no 100.

● san fhaclair air fad

Seo an roghainn thsail. 'S ciall dha seo gun did am facal a tha a dhth ort a lorg an d chuid san cholbh Ghidhlig agus san cholbh Bheurla. Tha seo a sbhaladh ine dhut bhon nach eil torr fhaclan ann a tha co-ionnan san d chnan.

● Beurla gu Gidhlig
Ma thaghas tu an roghainn seo, thid am facal agad a lorg san cholbh Bheurla a-mhin. N thu seo ma gheibh thu cus thoraidhean le facal aig a bheil an aon litreachadh san d chnan, mar eisimpleir "till".

● Gidhlig gu Beurla
Ma thaghas tu an roghainn seo, thid am facal agad a lorg san cholbh Ghidhlig a-mhin (coltach ris an roghainn roimhe).

● Facal sln
Seo an roghainn thsail. 'S ciall dha seo gun did am facal sln a lorg. Mar eisimpleir, ma chuireas tu a-steach "dogfish" thid am facal gu lir a lorg. Faic cuideachd an ath mhneachadh.

● Pirt de dhfhacal
Ma thaghas tu seo, gheibh thu a h-uile facal anns a bheil na litrichean a chuir thu ann a' nochdadh. Tha seo feumail mur eil thu buileach cinnteach mar a sgrobhar am facal no ma tha thu a' lorg faclan a tha co-cheangailte ris a chile. Mar eisimpleir, ma chuireas tu a-steach "dict" gheibh thu "dictionary, contradict, vindictive, preditcting..." anns na toraidhean.

'S urrainn dhut rud eile a dhanamh leis an roghainn seo. Ma thaghas tu Pirt de dh'fhacal agus ma chuireas tu % eadar an d fhacal, gheibh thu clir anns a bheil an d fhacal a' nochdadh ach can ann ri taobh a chile. Mar eisimpleir, ma chuireas tu ann degree%cold, gheibh thu fuachdas-lmh(AH) sm The degree in which one's hands are susceptible to cold.

● Litreachadh mionaideach
Seo an roghainn thsail. 'S ciall dha seo gun did facal a lorg a tha air a litreachadh dreach mar a chuir thu ann e. Faic cuideachd an ath mhneachadh.

● Faclan coltach ris
Ma thaghas tu seo, gheibh thu faclan a tha car coltach ris an fhear a chuir thu a-steach. Mar eisimpleir, ma chuireas tu a-steach "leabhar" leis an roghainn seo, gheibh thu faclan mar "labhar, lobhar, labhras, leabhar...". Tha seo feumail mur eil thu buileach cinnteach mar a litrichear am facal.

● Cuir an rdugh a-rir buinteanais
Seo an roghainn thsail. Tha algairim san fhaclair a tha a' feuchainn ris na faclan as fhearr a thoirt dhut.

● Cuir an rdugh a-rir na h-aibidil
Ma thaghas tu seo, gheibh thu na toraidhean ann an rdugh aibidileach.

 

Help

Here's some help to enable you to make more specific searches than the dictionary makes automatically.  For help with the abbreviations in Dwelly, see here.

- The Graves
You don't have to use the accents to look for a Gaelic word. For example, if you enter "tur" you will get both "tur" and "tr". Sometimes you will end up with more results that way but on the whole you will save time this way since many people have difficulties entering the accented vowels on an English keyboard.

Words and phrases
You can enter a single search term but you can also look for a phrase. If you enter two words (or more), the dictionary will look for every entry where both words appear next to each other. For example, if you enter "put", you will get results such as "put, put down, put up, put in, put over..." but if you enter "put up", you will only get the entries where both words appear side by side.

Results per page
You can choose how many results per page you want to see - 10, 25, 50 or 100.

● Universal (throughout the dictionary)

This is the default setting. This means that the word you're looking for will be searched for both in the Gaelic and the English section. This saves you time since there are not many words that share the same spelling in both languages.

● English to Gaelic
If you select this option, your search term will only be looked for in the English section. Use this option if you get too many results with words which share the same spelling in both languages, such as "till".

● Gaelic to English
If you choose this option (similar to the previous option) your word will only be searched for in the Gaelic section.

● Whole word
This is the default setting. This means that the entire word will be searched for. For example, if you enter "dogfish", then full word will be searched for. See also the next entry.

● Part of a word
If you choose this, you will get every word in which the letters you entered appear. This is useful if you're not entirely sure how to spell the word or if you're looking for related words. For example, if you enter "dict", you will get "dictionary, contradict, vindictive, preditcting..." in the results.

There's something else you can do using this option. If you put % between your search terms, then you will get entries where both words appear but not side by side. For example, if you enter degree%cold, you will get the entry fuachdas-lmh(AH) sm The degree in which one's hands are susceptible to cold.

● Exact spelling
This is the default setting. This means that the dictionary will look for the word spelled exactly as you entered it. See also the next entry.

● Similar words
If you choose this option, you will get words that are somewhat similar to the one you entered. For example, if you enter "leabhar" under this option, you will get words like "labhar, lobhar, labhras, leabhar...". This is usefuly if you're not entirely sure how to spell a word.

● Sort according to relevance
This is the default setting. There is an algorithm in the dictionary that tries to find the most relevant results for you.

● Sort alphabetically
If you choose this option, you will get your results in alphabetical order.