Thoir tabhartas?
(English)

Tha Dwelly-d gu tur saor 's an-asgaidh. Agus chan atharraich seo. Ach thug sinn gl fhada 'ga scanadh, 'ga dheiseachadh 's 'ga chur air an lon ann an cruth faclair as urrainn dhut rannsachadh. Bliadhnaichean, ag innse na frinn. Cha d'fhuair sinn sgillinn ruadh airson sin bho dhuine no buidheann sam bith. Cha robh ann ach ar tde, fallas is airgead fhin. Agus tha sinn ag obair air fhathast - agus air faclair r eile a bhios co-cheangailte ri Dwelly-d.

Ma bhios tu a' cleachdadh Dwelly-d agus sa bheachd gur e rud math, feumail a tha ann dhut, bhitheamaid gl thoilichte nan doireadh tu tabhartas beag dhan t-saothair seo. Mar a thuirt sinn, cha leig thu leas sin a dhanamh idir 's bidh Dwelly-d ri do limh fhathast. Ach bhitheamaid gl thoilichte ma bheir thu taic dhuinn, ge be taic mhr no bheag a bhios ann.

'S e PayPal an digh as fhasa airson sin a dhanamh agus cha leig thu leas ach briogadh air a' cheangal dathach a leanas. Innidh PayPal dhut air an ath dhuilleag na tha agad ri dhanamh.

Air neo, mur eil thu cofhurtail leis a-sin, 's urrainn dhut seic a chur thugainn cuideachd ma tha thu a' fuireach ann am Breatainn. 'S e "Michael Bauer" an t-ainm a dh'fheumadh tu a chur air agus a chur an uairsin gu:

Akerbeltz
1/2, 47 Wilton Street
Glaschu G20 6RT

Mran taing, a charaid!

 

Donate?

Dwelly-d is totally free. And that won't change. But it took us a long time to scan it, prepare it and then put it onto the web as a searchable dictionary. Years, actually. And we didn't receive a penny for it from anyone or any organisation. It was all funded on our own time, sweat and money. And we're still working on it actually - and a new dictionary that will be connected to Dwelly-d.

If you use Dwelly-d a lot and think it's a good thing that's useful to you, we'd be very happy if you'd consider donating a little something towards it. As we said before, you don't have to and you'll still be able to use Dwelly-d. But we'd be very happy if you did decide to contribute, however much that may be.

The easiest of doing so is by using PayPal and all you need to to is click on the flashy link below. PayPal will then explain to you what you need to do on the next page.

Or, if you're not entirely happy doing that, you can send us a cheque if you live in Britain. Please make it out to "Michael Bauer" and the send the cheque to the following address:

Akerbeltz
1/2, 47 Wilton Street
Glaschu G20 6RT

Mran taing, a charaid!