Online Gaelic Dictionary

Mu dhŔidhinn Dwelly-d
(English)

ThÓinig am faclair aig Dwelly a-mach eadar 1901-1911 a' chiad turas, obair mh˛r a bheatha. Chaidh ath chl˛-bhualadh iomadh turas bhon uairsin agus 's e Dwelly's fhathast "faclair m˛r na GÓidhlig" a dh'aindeoin aois.

Leis cho feumail 's a tha e, 's ann gu tric a bhiodh daoine ag rÓdh gur bochd nach urrainnear faclan a lorg ann bho Bheurla gu GÓidhlig cuideachd. St˛ras m˛r de dh'fhaclan air an glasadh ann an duilleagan leabhair.

Ach tha deagh naidheachd ann a-nis. Tha Dwelly's air linn an lýn a ruigsinn! Ghabh an dithis againn an t-saothair mh˛r os lÓimh gus Dwelly a thionndaidh 'na fhaclair air loidhne as urrainn do dhuine sam bith Óite sam bith r¨rachadh - bho GhÓidhlig gu Beurla agus bho Bheurla gu GÓidhlig. Tha sinn lÓn d˛chas gum fÓs an tionndaidh "¨r" seo 'na inneal feumail do choimhearsnachd na GÓidhlig.

Mýcheal "Akerbeltz" 7 Uilleam

Mu ar dŔidhinn
 

Michael Bauer
Mýcheal Bauer

Tha mi air a bhith an sÓs saoghal na GÓidhlig a-mach bho 1998 nuair a thÓinig mi a dh'Alba. Thug mi a-mach ceum aig Oilthigh Dh¨n ╚ideann ann an Ceiltis (no, dhomh-sa, GÓidhlig an latha an-diugh seach bÓrdachd nan linntean a dh'aom) is cÓnanachas (le cudrom air f˛n-e˛las is togail cÓnain).

Ged nach robh d¨il agam ris idir nuair a bha mi ˛g, tha companaidh bheag agam a-nis a tha a' libhrigeadh seirbheisean cÓnain, mar eadar-theangachadh, ceartachadh, oideachadh, comhairleachadh cÓnanachais is rudan mar sin. 'S fýor thoil leam obair le faclan - agus faclairean ach, thar rud sam bith eile, teagasg fuaimneachadh na GÓidhlig do luchd-ionnsachaidh. Agus togail lÓrach nan goireasan GÓidhlig.

Th˛isich mi air Dwelly a thionndaidh 'na fhaidhle digiteach nuair a bha mi aig an oilthigh fhathast is mi seachd searbh sgýth de ghainnead faclairean Beurla gu GÓidhlig - agus beag d¨il gun atharraicheadh sin gu luath. Dh'fheuch mi air "a thaidhpeadh a-steach" an toiseach agus nuair a rÓinig mi an litir B, leig mi seachad seo bhon a bha mi ag iarraidh mo bheatha air ais.  Thionndaidh mi ri OCR an uairsin (Optical Character Recognition) as dŔidh dhomh am faclair a chur tro lŔirsinnear. Ach ged a bha an teicneolas air fÓs na b' fhearr bhon a dh'fheuch mi e roimhe sin, b' e sin an ceum a b' fhasa dhen t-saothair. Fhuair mi rud ris a chanas na h-e˛laichean "brochan" agus thug mi "beagan ¨ine" a dhol troimhe facal air an fhacal, duilleag air an duilleag nuair nach robh cÓil dh˛rainneach eile agam ri dhŔanamh mar theachd an týr a lorg.

Nuair a bha mi deiseil le sin, bha e agam agus eagal orm a sgaoileadh air sgÓth ch¨isean c˛ir-lethbhreac. Agus bha sgilean pr˛gramachaidh a dhýth orm cuideachd. Ach latha brŔagha meadhan a' gheamhraidh seo chaidh, chuir fear Uilleam f˛n thugam (a tha fada nas fhearr air pr˛gramachadh 's a tha mise). Bha esan air cead fhaighinn am faclair a chur air an lýon agus as dŔidh bhliadhnaichean, bha e deiseil 's air an lýon ann am priobadh na s¨la.

Tha mi glŔ thoilichte fhaicinn gu bheil Dwelly-d, deich bliadhna as dŔidh dhomh t˛iseachadh air, ri lÓimh sluaigh fada nas motha a-nis. Cuiribh gu deagh fheum e, a chÓirdean, is gabhaidh tlachd ann!

Mýcheal "Akerbeltz" Bauer


William Robertson
Uille
am MacDhonnchaidh

Mhothaich mi gu bheil beartas sa GhÓidhlig airson dealbh a thoirt air cruth na týre nach eil ann sa Bheurla 's mi 'nam shreapaiche bheanntan. Gu mý fhortanach, chaill mo theaghlach ar cuid GÓidhlig Pheairt san linn seo chaidh, Chunnaic mi gu luath nach robh na goireasan air loidhne is na faclairean cl˛-bhuailte freagarrach gu le˛r do luchd-ionnsachaidh, le comasan rannsachaidh cuingichte is st˛rasan beaga de dh'fhaclan, 's mi ag ionnsachadh na GÓidhlig.

Bha e soilleir as dŔidh beagan deasbaid air a' ch¨is gur e tionndadh air loidhne dhen fhaclair aig Dwelly an d˛igh air adhart a b' fhearr. Dh'fheumadh siostam mar sin a bhith so-rannsaichte bhon Bheurla gun a' GhÓidhlig cuideachd agus comasach air deasachadh gus gabhail a-steach atharrachadh a' chÓnain. Agus dh'fheumadh e faclairean eile na GÓidhlig agus a dual-chainntean gabhail a-steach cuideachd. Faclair be˛ de chÓnan be˛.

Tha mi glŔ thaingeil dha na ceannardan poileataigeach agus e˛laichean na GÓidhlig a thug taic dhuinn, do TheÓrlach Quinnell airson a chuid cuideachaidh is brosnachaidh agus gu h-Óirid do Mhýcheal Bauer 's dýleas a tha dýreach mýorbhaileach.

Ged a fhuair sinn brosnachadh gu lŔir, cha d'fhuair sinn maoineachadh poblach sam bith airson a' phr˛iseict seo agus rÓinig sinn an ýre seo air ar maoin fhŔin. Ach tha maoineachadh poblach riatanach airson am pr˛iseact a chur air adhart.

Tha am faclair seo 'na toiseach t˛iseachadh ged as e seo am fear as motha agus as cumhachdaiche a tha ann sa GhÓidhlig. Tha cothrom ann a-nis Dwelly a chleachdadh an dÓ chuid GÓidhlig gu Beurla agus Beurla gu GÓidhlig. Tha am faclair comasach air beartas a shusbaint a st˛radh, a' gabhail a-steach dhealbhan is fhuaimean gu Ŕasgaidh. Faodar a dheasachadh 's ¨rachadh gus bun-stŔidh a chur airson faclair m˛r be˛ na GÓidhlig. 'S mathaid gur e seo an ceum as motha a ghabh faclaireachd na GÓidhlig ann an cha mh˛r ceud bliadhna agus bidh e a' cur gu m˛r ri beatha ar cÓnain.

Uilleam MacDhonnchaidh

'S e manaidsear phr˛iseactan agus innleadair bhathair-bhuig a tha ann an Uilleam MacDhonnchaidh, le cudrom 'na obair air pr˛iseactan laghail, meadaigeach Ŕiginneach, ionmhasail agus GIS/siostaman ge˛-e˛las. Rinn e obair airson buidhnean mar Seirbheis Tar-chur Fala na h-Alba, Telenor agus companaidhean ioma-nÓiseantach na h-ola, gas agus ge˛-e˛las.

About Dwelly

Dwelly's was first published between 1901 -1911 and represents his life's great opus. It has been reprinted many times since and in spite of its age, Dwelly's remains the "great Gaelic dictionary".

Being so useful, it has often been lamented that it isn't possible to use the dictionary from English to Gaelic too. A great source of terminology locked into the pages of a book.

But here's the good news! Dwelly's has reached the age of the web. The two of us have worked hard to transform Dwelly's into an online dictionary that anyone anywhere can now search - from Gaelic to English and from English to Gaelic, We very much hope that this "new" version will become a useful tool for the Gaelic community.

About us

Michael Bauer
Michael Bauer

I been involved in the world of Gaelic since 1998 when I came to Scotland where I took a degree in linguistics (with an emphasis on phonology and language acquisition) and Celtic (which for me meant modern Gaelic, not bardic poetry) at Edinburgh University.

Although I never suspected the like when I was younger, I now run a small company offering Gaelic language services such as translation, proofreading, tutoring, linguistic consultancy and suchlike. I greatly enjoy working with words - and dictionaries - but above anything else, teaching Gaelic pronunciation to learners around the world. And of course running my Gaelic language resources site.

I started working on turning Dwelly's into a digital file while still at university when I grew fed up with the lack of English to Gaelic dictionaries one night. That, and little prospect of that changing in a hurry. After having tried the "type it into the computer" approach for a while (I got to the letter B) I abandoned that approach in favour of a human existence and began using OCR (Optical Character Recognition) on scanned pages of the dictionary. But although the technology had improved somewhat by then, that was by far the easiest bit, resulting in something called "brochan" in technical language. Proofreading it then was the long and drawn out affair as life kept interfering with mundane issues.

Once that was done, copyright issues and my lack of computing skills put everything on ice until William (who is much better at programming than I am!) contacted me one day not so long ago. He had also got permission to put the dictionary online, so in the twinling of an eye, suddently there we were.

So 10 years after getting started, I'm now delighted to see Dwelly-d being now available to a much wider audience. Put it to good use and enjoy!

Michael "Akerbeltz" Bauer


William Robertson
William Robertson

As a mountaineer I quickly found that Gaelic has a richness of vocabulary for describing our land that's missing from English. Sadly, our native Perthshire Gaelic was lost from my family during the last century. As a learner I discovered that existing online resources and paper dictionaries were inadequate with limited search capabilities and vocabulary.

After discussion it bacame clear that the only solution was to make Dwelly's dictionary available online. The system had to be searchable from English to Gaelic and allow content to be easily added and ammended to reflect changes in the language. It would also need to be able to include other dictionaries of the Gaelic language and it's dialects. A living dictionary of a living language.

I'm very greatful to the political leaders and experts in the Gaelic language who have supported us, to TeÓrlach Quinnell for his help and encouragement and most of all to Michael Bauer who's dedication to the project has been phenomenal.

Despite widespread support we have not recieved any public funding for this project and have completed this phase of development at our own expense. For the continued work of the project public funding is critical.

This dictionary is the initial result - it is by far the most sophisticated and powerful available to the Gaelic language. It has made Dwelly's dictionary accessible as both a Gaelic to English and English to Gaelic resource. It's capacity to store rich content including images and sound and the ease with which it can be edited and updated set the foundation to build a comprehensive, living dictionary of the Gaelic language. It is probably the biggest step forward in Gaelic lexicography in almost a century and will make a decisive contribution to the future of our language."

Will Robertson
 
William Robertson is a project manager and software engineer specialising in legal, life critical medical, financial and GIS/geoscience systems, he has worked for clients including the Scottish Blood Transfusion Service, Telenor and multinational oil and gas and geoscience firms.